zde se nacházíte:
Úvod > Hotelový řád

Ubytovací řád

 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti) a podepíše registrační formulář.
 2. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 24:00. Do této doby hotel rezervuje pro hosta pokoj, není-li objednávkou určeno jinak.
 3. Host, který se ubytuje před 6:00, uhradí cenu za pokoj za celou předcházející noc.
 4. Čas uvolnění pokoje v den odjezdu hosta je stanoven na 11:00. Uvolnit pokoj v pozdějším čase je hostu dovoleno pouze po předchozí domluvě s recepcí hotelu.
 5. Požádá-li host o prodloužení ubytování, hotel je oprávněn nabídnout mu i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 6. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen hradit ceny v souladu s platným ceníkem, případně ceny dohodnuté. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.
 7. Pro přijímání návštěv je k dispozici restaurace hotelu. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem recepce hotelu do 21:00. Každá návštěva na pokoji musí být zapsána do knihy návštěv.
 8. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat nábytek a zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 9. V hotelu, a zvlášť na pokoji, není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká elektrických spotřebičů sloužícím osobní hygieně (holicích, příp. masážních strojků, vysoušečů vlasů apod.). Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí (kola, lyže), nutnost jejich úschovy nahlásí host předem při rezervaci. Recepce hotelu podá bližší informace.
 10. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Za umístění zvířete je host povinen hradit cenu v souladu s platným ceníkem. Host odpovídá za bezproblémový pobyt zvířete v objektu hotelu. Mimo pokoj je pohyb zvířat povolen pouze na vodítku, pohyb psů navíc s náhubkem. Host nesmí své zvíře uvazovat nebo ho odkládat v objektu hotelu s úmyslem vzdálit se od něho, byť by to bylo na krátkou dobu nebo vzdálenost.
 11. Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okno, v koupelně zavřít vodovodní uzávěry, zhasnout všechna světla, uzavřít dveře a klíčovou kartu odevzdat na recepci. Za ztrátu či zničení klíčové karty bude hostu účtován poplatek ve výši 500,- Kč.
 12. Děti mladší šesti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.
 13. Za škody způsobené na majetku hotelu hostem samotným, jeho návštěvou nebo jeho zvířetem odpovídá host v plné výši.
 14. Host nesmí do prostor hotelu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.
 15. Ve vnitřních prostorách hotelu je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována pokuta ve výši 1000 Kč.
 16. V době od 22:00 do 6:30 je host povinen dodržovat noční klid. Snídaně se podávají v restauraci hotelu v době od 7:00 do 10:00 (po-pá) a od 8:00do 11:00 (so-ne). Za nevyužitý snídaňový balíček nevzniká nárok na náhradu.
 17. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí hotel poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 18. Hotel nepřebírá žádnou odpovědnost za auta zaparkovaná před hotelem a neodpovídá za ztrátu předmětů z automobilů zaparkovaných na parkovišti.
 19. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.
 20. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu.
 21. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu. Stížnost může host provést i písemnou formou a tento zápis předat recepci hotelu.
 22. Věci hostem zapomenuté nebo odložené, pokud jsou uloženy, jsou zasílány na adresu hosta formou dobírky.
 23. Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za pokoj bere host tyto podmínky na vědomí a s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.

fff